កីឡាករ ដ៏អស្ចារ្យ អាយុ១៨ឆ្នាំតំណាងប្រទេសកម្ពុជា លោក អ៊ុំ សិរិរ័ត្ន។ យុវជនជប៉ុនអាយុប៉ិននេះ ប្រហែលជាត្រូវចាញ់គេទេដឹង??


  បកស្រាយពីចម្ងល់ និង បញ្ហានៃអ្នកចាំទីរបស់លោកអ្នក …