អ្នកចាំទីឆ្នើមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើអោយប្រទេសជប៉ុនបាក់អស់ស្មារតី ស៊ូ យ៉ាទី អ្នកនិពន្ធ: យ៉ាម៉ាណូ យ៉ូជីក (Yamano Youji)


     athlete knowledge Home Page   http://athlete-knowledge.jp/reports/346  athlete knowledge Facebo…